వెంకటగిరి రైతులు,యువతతో జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్

ప్రభుత్వం తక్షణమే రైతులకు నష్టపరిహారం అందించాలి.

● ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతులకు 5 లక్షలు
● పంట నష్టానికి – 25 నుండి 35 వేలు
● కౌలు రైతులకు 10 వేలు

● తక్షణ సహాయం క్రింద 10 వేల రూపాయలు _జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్